LE_april2012_MG_6337


Historik

Att äga och förvalta hus innebär ett ansvar gentemot samhälle och kommande generationer.

1943
Byggnadsfirman Folke Ericsson registreras. Första bygget som egen byggmästare i produktion; 18 lägenheter på Bäckvägen 147-149 i Hägersten.

1951
Fastigheten Störtloppet 3 färdigställs, se bild intill. Fastigheten ägs i dag av Erkdu AB, förvaltas av Lennart Ericsson Fastigheter AB. Störtloppet 3 har behållits i egen förvaltning sedan det byggdes 1951.

1968
Folke Ericsson Byggnads AB grundas.

1988
Verksamheten bolagiseras. Dotterbolagen Folke Ericsson Bygg AB och Folke Ericsson Förvaltnings AB bildas med uppgift att bedriva entreprenadverksamhet samt fastighets- förvaltning.

1991
Koncernen omsätter 774 Mkr varav 658 Mkr härrör från entreprenadverksamheten och 116 Mkr från fastighets-förvaltningen.

1992
Moderbolaget Folke Ericsson Byggnads AB förvärvar Hagsätra Centrum AB (Långskylen 4-9 samt
Fjäderlåset 1) och tre bostadsfastigheter på Södra Station (Stadens Dike 6, Fatbursviken 1 samt Lehusen 14).

1993
Huvudkontoret flyttar från Sandhamngatan på Gärdet till den egna kontorsfastigheten DanvikCenter, Nacka, se bild intill.

1994
Ägarstrukturen renodlas. Familjen Lennart Ericsson går in som majoritetsägare i Folke Ericsson Byggnads AB via en nyemission.  Samtidigt bildas bolaget FE Förvaltning AB med uppgift att förvalta Folke Ericssons privata bestånd. FE Förvaltning AB flyttar till Sand-
hamnsgatan. Folke Ericsson Förvaltnings AB blir ett vilande bolag.

1996
Större delen av det kommersiella beståndet
avyttras, inkl DanvikCenter, till Fabege samtidigt som bolagets finansiella ställning avsevärt förbättras.
Den huvudsakliga inriktningen blir därmed entreprenadverksamhet och bostadsförvaltning.

1998
Folke Ericsson Bygg AB säljs till norska Selmer ASA. Samtidigt namnändras Folke Ericsson Byggnads AB till Lennart Ericsson Fastigheter AB och Folke Ericsson Förvaltnings AB till Lennart Ericsson Projektutveckling AB.
Efter ovanstående försäljningar 1996 och 1998 är bolaget nu ett renodlat fastighetsbolag med förvaltning av egna och externa fastigheter som huvuduppgift.
Projektutveckling inriktas på projekt i anslutning till det ägda och förvaltade beståndet.

2000
Bolaget erhåller i uppdrag att förvalta ett externt ägt fastighetsbestånd om totalt 43 000 kvm fördelat på 36 000 kvm bostäder (480 st) och 7 000 kvm kommersiellt.

2002
Täbyfastigheterna Syrsan 1, 2 och 4 samt Skarpäng 60:18 säljs till Kopparhus AB med tillträde 1 juli 2002. Det egna fastighetsbeståndet uppgår därmed till c:a 115 000 kvm. Koncernen utgörs, utöver moderbolaget Lennart Ericsson Fastigheter AB, av Lennart Ericsson Projektutveckling AB, International Invention Trading Co AB, GUC Fastigheter AB,
Skiftnyckeln nr 1 KB samt Fastighetsaktiebolaget Skiftnyckeln.

2005
Fastighetsbeståndet i Hagsätra avyttras till IKANO Fastighets AB.

2007
Bolaget flyttar huvudkontoret från DanvikCenter till egen fastighet på Ringvägen 46.