VÅRT MILJÖARBETE

Lennart Ericsson Fastigheter AB tar ännu ett steg mot miljömässigt hållbara bostäder genom att miljöcertifiera sina nyproducerade fastigheter. Detta stärker ytterligare Lennart Ericsson Fastigheter AB:s fokus på energihushållning, hälsosam inomhusmiljö och sunda materialval.

Fastigheterna på Ringvägen 50 B resp. i Norra Djurgårdsstaden har certifierats enligt systemet Miljöbyggnad nivå silver. Certifieringen är ett kvitto på att byggnaden uppfyller höga krav på effektiv energianvändning, sunda materialval och god inomhusmiljö. Exempel på faktorer som bedöms vid certifieringen är val av energi, ljudmiljö, ventilation, fuktsäkerhet och byggnadsmaterial utan skadliga ämnen.

Miljöbyggnad bygger på svenska bygg- och myndighetsregler. Systemet kan användas för nyproducerade och befintliga byggnader och är effektivt för att skapa miljömässigt hållbara byggnader. I Miljöbyggnad kan en byggnad uppnå betyget BRONS, SILVER eller GULD. Lennart Ericsson Fastigheter AB strävar efter att uppnå minst betyget SILVER. På sikt kommer alla nybyggnadsprojekt att miljöklassas.

Sedan tidigare sker alla våra bostadsfastigheters uppvärmning med klimatneutral fjärrvärme samt att elleveransen uteslutande produceras från vattenkraft.

Vid nytecknade hyresavtal i vår nyproduktion har vi som krav att hyresgästen gör ett miljömedvetet val och väljer förnyelsebar energi hos sin elleverantör, så kallad grön el.